Recovery Speed

Skill effects

LvEffect
Lv3赤ゲージの自動回復速度4倍
Lv2赤ゲージの自動回復速度3倍
Lv1赤ゲージの自動回復速度2倍

Armors with this skill

Head Armor

ArmorPointDefSlot

Torso Armor

ArmorPointDefSlot
Izuchi Mail 1 10 LV0-0-0
Izuchi Mail S 1 36 LV1-0-0
Kushala Cista 1 74 LV2-0-0

Arms Armor

ArmorPointDefSlot
Khezu Vambraces 1 16 LV0-0-0
Khezu Vambraces S 1 38 LV1-1-0
Kushala Grip 1 74 LV1-0-0

Waist Armor

ArmorPointDefSlot
Aknosom Coil 1 16 LV0-0-0
Melahoa Folia 1 18 LV0-0-0
Melahoa Folia S 1 52 LV2-0-0
Kushala Cocoon 1 74 LV1-0-0

Legs Armor

ArmorPointDefSlot
Melahoa Roots 2 18 LV0-0-0
Melahoa Roots S 2 52 LV1-1-0
Izuchi Greaves 1 10 LV0-0-0
Khezu Greaves 1 16 LV0-0-0
Izuchi Greaves S 1 36 LV1-1-0
Khezu Greaves S 1 38 LV1-1-0

Switch Language